Statut

Cuprins

STATUT

Art.1.  Asociația „SOCIETATEA DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ DIN ROMÂNIA” (S.M.E.R.) este înființată la inițiativa unui număr de 25 membri care și-au exprimat liber voința de asociere:

Nr. crt.NumeInstituțieCalitate membru
1 Andronescu Ecaterina Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Oxidice, Dept. Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale Membru fondator
2 Antoniac Vasile Iulian Universitatea POLITEHNICA din București Membru fondator
3 Barbu-Tudoran Lucian Departamentul de Biologie Celulară și Biotehnologii Moleculare Membru fondator
4 Bojin Dionezie Universitatea POLITEHNICA din București Membru fondator
5 Tanko Gabriela Institutul de Biologie și Patologie Celulara „Nicolae Simionescu” Membru fondator
6 Costas Liliana Andreea Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
7 Fruth Victor Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” Membru fondator
8 Gherghiceanu Mihaela Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Știintelor Biomedicale „Victor Babeș” Membru fondator
9 Ghica Corneliu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
10 Ghițulică Cristina Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Oxidice, Dept. Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale Membru fondator
11 Manole Emilia Laboratorul de Biologie Moleculară al Institutului național de Patologie „Victor Babeș” Membru fondator
12 Maxim Florentina Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” Membru fondator
13 Mercioniu Ionel Florinel Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
 14 Miculescu Florin Universitatea POLITEHNICA din București Membru fondator
 15 Moza Maria Iasmina Institutul de Biologie al Academiei Romane si Universitatea „Lucian Blaga” Membru fondator
 16 Nistor Leona Cristina Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
17 Prodan Gabriel Universitatea OVIDIUS Constanta Membru fondator
 18  Sfîrloagă Paula Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara Membru fondator
19 Teodorescu Valentin Șerban Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
 20  Trușcă Roxana Doina METAV Cercetare-Dezvoltare Membru fondator
21 Vasile Eugeniu Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Oxidice, Dept. Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale Membru fondator
22  Vasile Bogdan Ștefan Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Oxidice, Dept. Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale Membru fondator
23  Vasiliu Florin Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru fondator
24 Vuta Vlad Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Membru fondator
25 Surdu Vasile-Adrian Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor Oxidice, Dept. Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale Membru fondator

Art.2. Denumirea asociației este „SOCIETATEA DE MICROSCOPIE ELECTRONICĂ din ROMÂNIA”. Se constituie, în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 cu modificările ulterioare, ca asociație profesională civilă română, neguvernamentală, de drept privat, apolitică, independentă de orice organizație de stat sau privată, cu personalitate juridică. Asociația este înregistrată în România. Denumirea a fost rezervata prin dovada disponibilității denumirii cu nr. 129329/31.10.2013 eliberata de Ministerul Justiției și a primit acordul Guvernului României pentru folosirea denumirii nr. 1552 din data de 05.02.2014 eliberat de Secretariatul General al Guvernului României.

Art.3 Scopul S.M.E.R.:

Contribuția activă la încurajarea progresului în domeniul microscopiei electronice și aplicațiilor acesteia sub toate aspectele, inclusiv cercetarea și învățământul din România.

Art.4 Obiectivele S.M.E.R.:

a)    Să analizeze periodic dinamica domeniului Microscopiei Electronice în România, să prezinte propuneri, conform legii, instituțiilor legislative și executive, să coordoneze și/sau să execute programe naționale și/sau teme de cercetare legate de microscopia electronică;
b)    Să sprijine societățile comerciale, instituțiile private sau cu capital de stat pentru efectuare de lucrări de cercetare științifică, de expertiză, diagnostic, consultanță, prognoză, asistență tehnică, analize de calitate, elaborări de norme și standarde din domeniul său de activitate în condiții determinate contractual;
c)    Să stabilească și să întrețină relații profesionale cu organizații naționale și internaționale pe profil de cercetare-dezvoltare, producție, standardizare etc.;
d)    Să susțină interesele profesional-științifice ale membrilor săi;
e)    Să informeze membrii săi asupra evoluției și progresului tehnic în domeniul microscopiei electronice și al domeniilor conexe;
f)    Să încurajeze și să ajute membrii asociației în publicarea de cărți și lucrări de specialitate;
g)    Să instituie premii anuale pentru cele mai bune lucrări publicate de membrii săi în țară și străinătate;
h)    Să susțină participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, stagii de pregătire, școli de vară, mese rotunde, expoziții de specialitate, organizate pe plan regional, național sau internațional;
i)    Sporirea competenței membrilor S.M.E.R. prin ridicarea nivelului de pregătire profesională realizată prin: schimburi de experiență, contacte ale specialiștilor cu pregătire superioară cu specialiști din teritoriu, cursuri de specializare și perfecționare, participări la manifestări internaționale;
j)    Facilitarea accesului membrilor S.M.E.R. la revistele de specialitate,
k)    Organizarea de întâlniri periodice ale membrilor S.M.E.R. în cadrul simpozioanelor anuale;
l)    Inițierea și dezvoltarea de legături științifice cu alte societăți științifice din țară și cu societăți de microscopie din străinătate;
m)    Editarea unei reviste de specialitate, ca și a materialelor privitoare la diversele manifestări științifice;
n)    Organizarea anuala a unui simpozion (Workshop) de Microscopie Electronică adresată cercetătorilor și cadrelor universitare, precum și studenților, masteranzilor, doctoranzilor și postdoctoranzilor (cu scopul de a-i familiariza cu diversele moduri de lucru ale microscopiei electronice, cu posibilitățile și limitările acestora);
o)    Atragerea de donații și sponsorizări pentru realizarea acțiunilor menționate mai sus (în limitele legalității și ale unei înalte moralități).

Art.5 Sediul asociației

Sediul asociației este în București, strada Splaiul Independenței nr. 313, Corp AN subsol (ANs17) sector 6 Cod Postal: RO-060042 tel./fax. +40214029758/+40214029703.

Art.6 Membri fondatori

Membri fondatori ai S.M.E.R. sunt: ANDRONESCU Ecaterina, ANTONIAC Vasile Iulian, BARBU-TUDORAN Lucian, BOJIN Dionezie, TANKO Gabriela, COSTAS Liliana Andreea, FRUTH Victor, GHERGHICEANU Mihaela, GHICA Corneliu, GHIȚULICĂ Cristina, MANOLE Emilia, MAXIM Florentina, MERCIONIU Ionel Florinel, MICULESCU Florin, MOZA Maria Iasmina, NISTOR Leona Cristina, PRODAN Gabriel, SFÎRLOAGĂ Paula, SURDU Vasile-Adrian, TEODORESCU Valentin Șerban, TRUȘCĂ Roxana Doina, VASILE Eugeniu, VASILE Bogdan Ștefan, VASILIU Florin, VUTA Vlad.

Art.7 Durata de funcționare

Asociația se înființează pe o durată nedeterminată în timp, începând cu data la care dobândește personalitate juridică.

Art.8 Patrimoniul asociației

(1)   Patrimoniul inițial este în sumă de 1700 lei.
(2)   Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociației pot proveni din:
a)     taxele de înscriere;

b)     cotizații membrilor;
c)     dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
d)     dividende în cazul în care Asociația înființează societăți comerciale;
d)     venituri realizate din activități economice directe, cu caracter auxiliar - vânzări sau închirieri de produse și servicii, vânzări sau închirieri de bunuri din patrimoniu etc.;
e)     venituri obținute în urma unor activități de consultanță, prestări servicii, activități de cercetare;
f)     donații, sponsorizări sau legate;
g)     alte resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
h)    alte venituri prevazute de lege.

(3)   Dacă în viitor se va hotărî desființarea asociației, bunurile ce vor face parte din patrimoniul asociației nu vor putea fi transmise către persoane fizice, ci către persoane juridice române ce au scop identic sau asemănător ca și prezenta asociație.

Art.9 Dobândirea calității de asociat:

(1)  Asociația științifică (societatea) S.M.E.R. reunește prin liberă adeziune persoanele fizice și juridice care doresc sa militeze sub orice formă la dezvoltarea domeniului microscopiei electronice;

(2)  Dobândesc calitatea de membru titular al asociației persoanele care aderă și recunosc prevederile prezentului statut;
(3)  Admiterea în asociație se face individual pe baza cererii aprobate de Consiliul Director cu menționarea categoriei din care se dorește să facă parte;
(4)  Admiterea noilor membri în asociație se va face cunoscută terților prin publicarea/afișarea la panoul din interiorul sediului asociației și prin alte mijloace de informare în masă, dar aceștia se vor înscrie și în registrul general al membrilor.

Art.10 Drepturile membrilor asociației:

a)    Să își exprime liber opiniile în interiorul asociației cu privire la activitatea organelor de conducere a asociației;
b)    Să participe la activitățile inițiate de asociație;
c)    Să participe la propagarea principiilor activității asociației;
d)    Să primească la timp și corect toate informațiile pe care asociația le deține și care îi sunt folositoare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;
e)    Să aleagă și/sau să candideze, precum și să fie ales în funcțiile interne din structura asociației, în condițiile prezentului statut și a regulamentului de ordine interioară;
f)    Să se apere în interiorul asociației față de orice acuzație cu caracter științific și profesional, legată de profilul asociației;
g)    Să participe la adunările generale ale asociației și la acțiunile organizate de aceasta;
h)    Să participe în numele asociației, pe baza unui mandat dat de Consiliul Director, la congrese, simpozioane, stagii de perfecționare, expoziții, târguri etc. cu caracter național și internațional;
i)    Să beneficieze de sprijin în cazul deplasărilor în țară și străinătate la congrese, simpozioane, stagii de perfecționare, expoziții, târguri etc., dacă astfel contribuie la dezvoltarea activității asociației, cu aprobarea Consiliului Director;
j)    Să propună măsuri de îmbunătățire a activității asociației;
k)    Să participe la manifestări științifice și alte activități organizate de S.M.E.R..

Art.11  Obligațiile membrilor asociației sunt:

a)    Să respecte prevederile prezentului statut;
b)    Să promoveze și sa apere principiile generale ale asociației;
c)    Să participe la toate activitățile la care este convocat;
d)    Să reprezinte interesele asociației în activitatea depusă în orice funcție dobândită prin sprijinul asociației;
e)    Să plătească cotizația la termenele stabilite;
f)    Să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociației, precum și regulamentul de organizare și funcționare al asociației;
g)    Să contribuie la ridicarea prestigiului asociației;
h)    Să nu denigreze asociația indiferent de forma în care este făcută denigrarea;
i)    Să informeze conducerea asociației despre informațiile primite la conferințe, expoziții, mese rotunde etc., care pot conduce la o dezvoltare a activităţii asociației.

Art.12  Asociația are următoarele categorii de membri:

(a) Membru fondator - sunt  cei care au hotărât înființarea acestei asociații;

(b) Membru titular sau asociat - sunt reprezentați de specialiștii în microscopie electronică din țară, care folosesc aceasta tehnică de caracterizare și care doresc să adere la asociație. Odată cu depunerea cererii pentru dobândirea calității de membru se achită taxa de înscriere și cotizația;

(c) Membri de onoare - personalități recunoscute ale vieții publice sau științifice din țară sau străinătate care sprijină activitatea asociației, exonerați de plata anuală a cotizației;

<
Nr. crt.NumeInstituțieCalitate membru
1 Acad. Maya Simionescu Institutul de Biologie Celulară și Patologie București Membru de onoare
2 Acad. Laurențiu Mircea Popescu Institutul „Victor Babeș” București Membru de onoare
3 Dr. Ion Morjan Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației Membru de onoare
4 Dr. Lucian Pintilie Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Membru de onoare
5 Prof. Victor Ciupina Universitatea „Ovidius” din Constanța Membru de onoare
6 Prof. Romeo Olariu Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași Membru de onoare
7 Acad. Bogdan C. Simionescu Institutului de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iași Membru de onoare
8 Prof. Corneliu Munteanu Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Membru de onoare
9 Prof. Simion Simon Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Membru de onoare
10 Prof. Constantin Crăciun Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Membru de onoare
;11 Prof. Aurel Ardeleanu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad Membru de onoare
12 Prof. Viorel Șerban Universitatea „Politehnica” din Timișoara Membru de onoare
13 Prof. Lucian Rusnac Universitatea „Politehnica” din Timișoara Membru de onoare
14 Prof. Aurel Răduță Universitatea „Politehnica” din Timișoara Membru de onoare
15 Dr. Ioan Grozescu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată Timișoara Membru de onoare
16 Prof. Constantin Gheorghieș Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați Membru de onoare
17 Prof. Dan Dascălu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Membru de onoare
18 Prof. Wilhelm Kappel Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (ICPE-CA) Membru de onoare
19 Dr. Sorin Lazăr Universitatea POLITEHNICA din București (FEI-Company) Membru de onoare

(d) Membri studenți – studenti, masteranzi si doctoranzi, care vor plăti o cota de 25 % din cotizația stabilită pentru ceilalți membri, fiind membri cu drept de vot. Acești membri pot participa la Adunarea Generală cu drept de vot, dar fără dreptul de a fi aleși în organele de conducere.

Art.13 Categoriile de resurse patrimoniale care completează veniturile asociaţiei pot proveni din:

a)      taxele de înscriere şi alte taxe, contribuţiile şi cotizaţiile membrilor;

b)      dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

c)      dividende din societăţile comerciale înfiinţate, dacă este cazul;

d)     venituri realizate din activităţi economice directe, cu caracter accesoriu - vânzări sau închirieri de produse şi servicii, vânzări sau închirieri de bunuri din patrimoniu etc.;

e)      donaţii, sponsorizări sau legate;

f)       resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

g)      finanţări de programe şi proiecte, granturi, subvenţii, burse şi orice altă formă de sprijin material sau financiar, respectând prevederile legale;

h)      alte surse de venituri, în conformitate cu Statutul şi legislaţia în vigoare.

Asociaţia poate contracta credite în lei sau valută, în condiţiile legii.

 

Art.14 Calitatea de membru al S.M.E.R. se pierde prin:
a)    Retragere;
b)    Excludere;
c)    Neplata cotizației pe timp de un an;
d)    Încălcarea principiilor Statutului.
Retragerea are loc în baza cererii de retragere ca urmare a voinței liber exprimate de către persoana în cauză și este aprobată de către consiliul director. Excluderea se hotărăște de către consiliul director ale asociației în conformitate cu dispozițiile articolului 15 al prezentului statut.Conducerea și controlul asociației

 

Art.15 Conducerea și controlul asociației se realizează prin următoarele organe:
a)    Adunarea Generală;
b)    Consiliul Director;
c)    Cenzor.

Art.16 (1) Adunarea Generală este alcătuit din totalitatea membrilor S.M.E.R.;

(2)  Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an;

(3)  Adunarea Generală se poate întruni si la propunerea Consiliului Director, în ședințe extraordinare;

(4)  Competența Adunării Generale cuprinde următoarele atribuții:
a)    Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
b)    Dezbaterea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori;
c)    Dezbaterea și aprobarea raportului de activitate în perioada dintre convocări și înaintarea de propuneri pentru activitățile viitoare;
d)    Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
e)    Alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
f)    Alegerea și revocarea cenzorului/comisiei de cenzori;
g)    Modificarea statutului și a actului constitutiv;
h)    Dizolvarea/lichidarea asociației precum și destinația bunurilor rămase după lichidare;
i)    Descărcarea de gestiune a Consiliului Director;
j)    Stabilește valoarea taxei de înscriere și a cotizațiilor;
k)    Aplica sancțiuni disciplinare pentru membrii organelor de conducere;
l)    Discută și propune membrilor măsuri privind îmbunătățirea activității asociației și promovării principiilor acesteia.

(5)  Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în ședință ordinară. În cazuri urgente Adunarea Generală  se întrunește în cadrul unei ședințe extraordinare precum convocarea Consiliului Director sau a unei treimi din membrii asociației.

(6)  Convocarea Adunării Generale se face prin poștă sau mijloace electronice (e-mail, fax, pagina web a asociației) cu cel puțin 15 zile înainte, totodată anunțându-se ziua, ora și spațiul în care va avea loc ședința adunării, care este ordinea de zi, dar și prin afișare la avizierul asociației de la sediu.

(7) Dacă la convocare nu se prezintă 50% plus 1 din membri, adunarea nu poate lua hotarâri valabile, fiind nevoie de o a doua întrunire a II-a zi, la care se vor lua hotărâri indiferent de numărul celor prezenți.

(8) Membrii asociației pot desemna, prin mandat individual de reprezentare, o alta persoana care sa ii reprezinte la Adunarea Generala, în cazul în care exista motive întemeiate.

(9) Hotărârile Adunării Generale se iau cu 50% plus 1 din numărul celor prezenți și vor fi comunicate membrilor asociației prin orice mijloace de informare (e-mail, fax, pagina web a asociației), dar vor fi afișate și la sediul asociației.

(10) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toți membrii asociației, indiferent dacă au participat sau nu la ședință.

(11) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la ședința Adunării Generale sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

 Art.17 Consiliul Director este format din:
a)    Președinte al Consiliului Director – d-nul Ghica Corneliu;
b)    Vicepreședinte al Consiliului Director – d-na Vasile Bogdan Stefan;
c)    Vicepreședinte al Consiliului Director – d-nul Teodorescu Valentin Serban;
d)    Vicepreședinte al Consiliului Director – d-nul Vasile Eugeniu;
e)    Membru al consiliului director – d-na Gherghiceanu Mihaela;
f)    Membru al consiliului director – d-nul Fruth Victor;
g)    Membru al consiliului director - d-nul Nicoara Adrian-Ionut;
h)    Secretar general – d-nul Maraloiu Valentin-Adrian;
i)    Trezorier – d-nul Mercioniu Ionel Florinel.

Art.18 Consiliul Director se alege pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de realegere, dar nu mai mult de două mandate consecutive, corespunzătoare aceleiași funcții în cadrul asociației.  

Art.19 Atribuțiile Consiliul Director sunt:
a)    Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe o perioadă anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul de venituri și cheltuieli și proiectul programului de lucru al asociației;
b)    Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
c)    Aprobă organigrama și politica de personal;
d)    Asigură conducerea curentă a asociației;
e)    Admite sau respinge solicitările de a deveni membru al asociației ;
f)    Stabilește legături cu alte organisme și instituții similare (naționale, internaționale, persoane de drept public sau privat etc.);
g)    Validează candidaturile membrilor asociației ce doresc sa ocupe un loc în conducerea asociației ;
h) Consiliul Director se întrunește semestrial. Lucrările Consiliului Director se desfășoară valabil în prezenta majorității membrilor, iar hotărârile luate sunt valabile daca s-au luat cu votul a 50% plus 1 din membrii prezenți la acea ședința. Consiliul Director poate propune cu majoritate simplă Adunării Generale suspendarea pe timp limitat sau chiar excluderea din S.M.E.R. a unui membru pentru acte reprobabile sau pentru nerespectarea obligațiilor statutare. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.

Art.20 Președintele asociației are următoarele atribuții:
a)    Reprezintă asociația în raporturile cu terții;
b)    Prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director, la care este prezent;
c)    Urmărește și impulsionează activitatea organelor de conducere ale asociației;
d)    Semnează împreună cu Trezorierul documentele financiare ale asociației;
e)   Președintele este ales la prima Adunare Generală a membrilor asociației.

Art.21  Atribuțiile celorlalți membri ai Consiliului Director vor fi precizate în regulamentul de organizare și funcționare al asociației.

Art.22 Cenzorul ce nu face parte din organele de conducere expuse mai sus, fiind numit de Consiliul Director pe o perioada de 2 ani. Cenzorul:
a)    Verifica anual activitatea economico-financiara a asociației;
b)    Prezintă Consiliului Director și Adunării Generale rapoarte cu privire la aceasta;
c)    Elaborează bugetul de venituri și cheltuieli pe care îl prezintă Adunării Generale;
d)    Poate participa la întrunirile Consiliului Director, fără drept de vot;
e)    Nu are competențe executive;

Alegerea și revocarea cenzorului se face de către Consiliul Director.

Art.23 Cheltuielile S.M.E.R. se compun din:
a)    Susținerea activității profesional-științifice, conform calendarului anual;
b)    Cheltuieli administrativ-gospodărești;
c)    Cheltuieli legate de afilierea S.M.E.R. la Societatea Europeana de Microscopie;
d)    Alte cheltuieli, cu aprobarea Consiliului Director (abonamente la reviste de specialitate, întreținerea paginii web a asociației).


Dispoziții finale

Art.24 Întreaga activitate a S.M.E.R. este supusă legislației României.

Art.25 Prezentul statut este valabil pe toată durata existenței S.M.E.R., modificarea sau completarea sa urmând a se face prin votul a peste două treimi din participanții la Adunarea Generală.

Art.26 Asociația poate înființa filiale, sucursale sau agenții zonale în țară și în străinătate, cu respectarea legii și aprobarea Adunării Generale.

Art.27 Dizolvarea societății poate avea loc în următoarele cazuri:

a)    Prin hotărârea Adunării Generale;
b)    Prin hotărâre judecătorească.

Art.28 Lichidarea patrimoniului (bunurilor) asociației, în cazul în care se dispune dizolvarea asociației, va parcurge următorul traseu:

Identificarea și transmiterea bunurilor:
a)    Bunurile vor fi identificate, inventariate și evaluate pecuniar prin raportare la evidenţele financiar – contabile ale asociației;
b)    Bunurile din patrimoniul asociației se vor transmite către alte persoane juridice române cu scop identic sau asemănător cu al asociației subscrise;
c)    Bunurile vor fi predate către persoanele juridice identificate în prealabil, după ce Comitetul Director va întocmi o listă a priorităților.
Predarea bunurilor:
a)    Se va proceda la predarea efectivă a bunurilor prin întocmirea unor acte juridice civile;
b)    Se vor întocmi procese verbale de predare – primire a bunurilor.

Art.29 Orice litigii cu alte persoane fizice sau juridice vor fi soluționate de instanțele de drept comun, după ce se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă. Dispozițiile prezentului statut se vor completa cu dispozițiile legale în vigoare.

 

Prezentul statut  actualizat a fost redactat si semnat în 9 (nouă) exemplare originale, din care 8 (opt) au fost înmânate părților și 1 (un) exemplar a fost păstrat pentru arhivare